26 lis 2022

1. festival ekološke poljoprivrede – Samobor

Dana  26.11 i  27.11.2022. godine održati će se 1. festival ekološke poljoprivrede na kojem će sudjelovati ekološki poljoprivredni proizvođači sa svojim proizvodima. Festival će se održati u Samoboru u sportskoj dvorani, a isti će biti prodajno prezentacijski. Očekuje se da će na festivalu sudjelovati predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Zagrebačke županije, gradova i općina Zagrebačke županije, ugostitelja, hotelijera, trgovačkih centara kao i trgovina zdravom hranom.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje na festivalu na adresu e-pošte:

zeko.udruga@gmail.com

U prijavi je potrebno dostaviti svoje podatke kao i popis proizvoda sa kojima se sudjeluje na festivalu. Zainteresirani se mogu javiti do 02.11.2022. godine.

02 lip 2022

HBOR – Povoljno financiranje ekološke poljoprivrede

Ako ste certificirani ekološki proizvođač ili korisnik IAKS mjera (posebno mjere 10 i 11) i želite investirati u aktivnosti širenja osnovne djelatnosti ili u druge povezane djelatnosti, imate priliku za povoljno kreditiranje korištenjem HBOR NCFF kredita uz kamatne stope od 1-2% a moguće i niže ako investirate u posebna područja ili koristite dodatne subvencije županije, grada ili općine.

Više informacija saznajte na web stranici HBOR-a www.hbor.hr/ncff

20 svi 2022

Smjernice za rad APPRRR-u u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustavu

Smjernice Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske:

PREPORUKA ZA RAD AGENCIJI ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJ U VEZI S EVIDENCIJOM UPORABE ZEMLJIŠTA U ARKOD SUSTAV

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD provodi se u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u skladu s odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 54/19,126/19 i 147/20)(u daljnjem tekstu: Pravilnik). Člankom 8. stavkom 2. Pravilnika propisano je da su dokazi o vlasništvu ili posjedu: izvadak iz zemljišnih knjiga, izvadak iz katastra, ovjereni ugovori o zakupu, dugogodišnjem zakupu, davanju na korištenje izravnom pogodbom, privremenom korištenju, prodaji, koncesiji ili plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćna sudska odluka, drugo pravomoćno rješenje nadležnog tijela i drugo.

ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Države članice osiguravaju da se sve poljoprivredne površine, uključujući zemljišta koja se više ne koriste u proizvodne svrhe, održavaju u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju. Države članice definiraju, na nacionalnoj i regionalnoj razini, minimalne standarde za korisnike za dobro poljoprivredno i okolišno stanje zemljišta na osnovi Priloga II., uzimajući u obzir posebna svojstva dotičnih područja, uključujući uvjete tla i klimatske uvjete, postojeće sustave poljoprivredne proizvodnje, korištenje zemljišta, plodored, uzgojne metode i strukture poljoprivrednih gospodarstava.

S obzirom na:
– činjenicu dugotrajnih i nedovršenih postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
– karakteristične odnose suvlasništva u nekim dijelovima Republike Hrvatske poput dijelova Sjeverne Hrvatske i Panonske Hrvatske te većih dijelova Jadranske Hrvatske
– činjenicu da je ARKOD evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta, a ne zamjena za katastar ili evidencija podataka o vlasništvu i/ili suvlasništvu
– zapuštanje dijelova poljoprivrednog zemljišta za koje je karakterističan velik broj suvlasnika od kojih je dio nepoznatog prebivališta ili boravišta
– postojanje značajnih površina poljoprivrednog zemljišta u suvlasništvu države i privatnih osoba, a postupci za razvrgnuće suvlasničke zajednice su uglavnom dugotrajni i zahtijevaju određena financijska sredstva te dodatnu financijsku pomoć jedinicama lokalne samouprave nižeg indeksa razvijenosti
– povećani rizik širenje bolesti sa zapuštenih poljoprivrednih površina te negativan utjecaj na okoliš, bioraznolikost i ekosustave
– rast cijena poljoprivrednih inputa koji dovode do nemogućnosti nabave stočne hrane za dio stočara, osobito u sektoru malog gospodarstva, a koji nemaju dovoljno poljoprivrednog zemljišta
– potrebu povećanja poljoprivredne proizvodnje osobito u svjetlu agresije Rusije na Ukrajinu koja dovodi do poremećaja u lancima opskrbe hranom,

a imajući u vidu iskustva zlouporabe mogućnosti upisa u ARKOD bez pravne osnove u razdoblju do 2017. godine, ovim se preporučuje Agenciji za plaćanja, na zahtjev poljoprivrednika, upis poljoprivrednih površina u ARKOD za koje poljoprivrednik prilaže:

1. potvrdu jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) kojom se daje suglasnost za korištenje poljoprivrednog zemljišta čiji je suvlasnik Republika Hrvatska pri čemu navedeno poljoprivredno zemljište nije u odobrenom Programu raspolaganja, a poljoprivrednik na kojeg potvrda glasi ima prebivalište/sjedište u toj ili susjednoj jedinici lokalne samouprave

2. potvrdu JLS kojom se potvrđuje da poljoprivrednik koji je upisan u zemljišnim knjigama ili katastru kao suvlasnik navedenog zemljišta to zemljište koristi više od pet godina i da su ostali suvlasnici koji su upisani u zemljišnim knjigama i/ili katastru nepoznati, nepoznatog prebivališta i/ili boravišta te da u razdoblju od pet godina nitko od suvlasnika nije vodio postupke kojima se osporava korištenje/posjed/suvlasništvo zemljišta poljoprivredniku kojem JLS izdaje potvrdu

3. potvrdu barem jednog od suvlasnika upisanog u zemljišnim knjigama i/ili katastru kojom daje suglasnost za korištenje poljoprivrednog zemljišta poljoprivredniku koji je suvlasnik toga zemljišta

4. presliku pravomoćne odluke o naknadi za oduzetu imovinu ili potvrdu nadležnog javnopravnog tijela da se za poljoprivredno zemljište koje je predmet evidentiranja u ARKOD sustav vodi postupak prema Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19) ili potvrdu ovlaštenika naknade za oduzetu imovinu kojom daje suglasnost poljoprivredniku za korištenje poljoprivrednog zemljišta

5. potvrda JLS da poljoprivrednik koristi zemljište u vlasništvu države po isteklom ugovoru o zakupu, koncesiji, dugogodišnjem zakupu i/ili sličnom obliku raspolaganja i da za zemljište JLS nije provela javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu države

6. Odluka javnog šumoposjednika Hrvatske šume d.o.o. o davanju u kratkoročni zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu pašarenja, pod uvjetom dostavljanja ugovora o kratkoročnom zakupu po ostavljenom roku iz Odluke.
Nije dopušteno podizanje novih trajnih nasada, građenje trajnih i/ili privremenih objekata, promjena načina korištenja zemljišta, parcelacija i sl. na poljoprivrednom zemljištu i šumskom zemljištu u vlasništvu/suvlasništvu države koje se na temelju ove preporuke evidentira u ARKOD sustav.
Popis svih izdanih potvrda sve JLS dužne su objavljivati i redovito ažurirati na svojoj web stranici kao i na oglasnoj ploči te o istom bez odgode, izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

Ukoliko neka pravna ili fizička osoba obavijesti JLS da osporava izdanu potvrdu, JLS je o istome bez odgode, dužna obavijestiti Agenciju za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede uz dostavu zaprimljene obavijesti. Pri tome, ukoliko se utvrdi da je pravna ili fizička osoba vlasnik ili suvlasnik zemljišta koje se koristi na temelju potvrde koju je izdala JLS, osoba je dužna takvo poljoprivredno zemljište koristiti/održavati u skladu s propisima.

Potvrde navedene u ovoj preporuci izdaju se na rok od jedne godine od dana izdavanja.

28 tra 2022

Zelena medalja – izbor najboljeg ekološkog proizvoda

24sata u suradnji s partnerima organizira nagradni natječaj Zelena medalja – izbor najboljeg svježeg ili prerađenog, prehrambenog ili neprehrambenog ekološkog proizvoda. Na natječaj se mogu prijaviti proizvodi koji imaju ekološki certifikat, a najbolji proizvod osvaja nagradu: mjesto u bioasortimanu Kauflanda (ulazak minimalno jednog proizvoda pobjednika na police Kauflanda, minimalno 12 mjeseci, u regiji ili regijama, ovisno o pobjednikovim kapacitetima proizvodnje) i promocijsku kampanju u izdanjima 24sata u vrijednosti 100.000 kuna bruto medijske vrijednosti.
Prijave se podnose putem obrasca na službenoj stranici projekta zelenamedalja.24sata.hr i traju do 17. svibnja 2022. godine.
Više informacija na: https://zelenamedalja.24sata.hr/

14 velj 2022

Proljetna sjetva/sadnja

Poštovani klijenti BIOTER d.o.o. BIOTER KONTROLE,

kako bi što bezbolnije prošli kroz proljetnu sjetvu/sadnju podsjećamo vas kako ste dužni sijati/saditi ekološki reprodukcijski materijal. Ukoliko na tržištu nema ekološkog reprodukcijskog materijala dužni ste o tome obavijestiti BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLU te zatražiti odobrenje za sjetvu/sadnji neekološkog reprodukcijskog materijala. Potrebno je popuniti Zahtjev za odobrenje korištenja neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala (www.bioter.hr) te uz zahtjev dostaviti Ponudu/Račun/Otpremnicu, dokaz da sjeme/sadnica nije tretirano i dokaz da sjeme/sadnica nije GMO (non-GMO). Za upotrebu vlastitog sjemena koje je pod kontrolom kontrolnog tijela nije potrebno odobrenje.

Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte:

e-pošta: bioter@bioter.hr

telefon: +385 48 550 402

mobitel: +385 95 3993 252

11 velj 2022

Isplata prve rate potpora kreće 16. veljače

U srijedu, 16. veljače 2022. godine započinje isplata prve rate izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od gotovo 2,1 milijardi kuna. Bit će isplaćena sredstva obračunata po površini poljoprivrednog zemljišta i to za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje te za mlade poljoprivrednike. U prvoj rati isplatit će se i proizvodno vezane potpore za krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, tov junadi, ovce i koze te potpore male vrijednosti za duhan, maslinovo ulje te očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara. Također, će biti isplaćena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja – Potpora područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (Mjera 13). U ožujku i travnju započinje isplata potpora poljoprivrednicima za Poljoprivredu, okoliš i klimatske promjene (Mjera 10), Dobrobit životinja (Mjera 14) te Ekološki uzgoj (Mjera 11). U završnom dijelu odobravanja isplate slijedi isplata preostalih potpora te poravnanje računa za sve potpore te će kroz poravnanje biti isplaćeno oko 400 milijuna kuna.

28 sij 2022

Zahtjev za stručnu kontrolu i certificiranje u 2022. godini

U toku ovog tjedna, na kućne adrese subjekata BIOTER KONTROLE poslana je obavijest o zaključenju prethodne godine i kratke upute za tekuću godina, kao i Zahtjev za stručnu kontrolu i certificiranje u 2022. godini. Zahtjev je potrebno ispuniti sukladno uputama te ispunjenog i potpisanog vratiti poštom na adresu BIOTER d.o.o. Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica ili na adresu elektroničke pošte bioter@bioter.hr

10 sij 2022

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018.

Dana 1. siječnja 2022. godine na snagu je stupila UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

Cilj Uredbe je revidirati i ojačati pravila Europske unije o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u vezi s sustavom kontrole, trgovinskim režimom i pravilima proizvodnje. Nastoje se stvoriti jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za subjekte, uskladiti i pojednostaviti pravila, poboljšati povjerenje potrošača u ekološke proizvode i u ekološki logotip EU-a.

Uredbom se širi područje primjene postojećeg zakonodavstva o proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda (Uredba (EZ) br. 834/2007) da bi se obuhvatili proizvodi usko povezani s poljoprivredom kao što su pluto, sol, eterična ulja, pamuk ili vuna. Usklađuju se pravila koja se primjenjuju na subjekte u ekološkoj proizvodnji u državama članicama EU-a i zemljama izvan EU-a uvođenjem sustava usklađenosti. Revidiraju se pravila o ekološkoj proizvodnji stoke i uvode pravila za nove vrste kao što su kunići.

Uredbom se uvodi novi sustav skupnog certificiranja za male poljoprivrednike, čime im se olakšava prelazak na ekološku poljoprivredu. Sustav kontrole ojačan je strožim mjerama predostrožnosti i snažnijim kontrolama lanca opskrbe koje se temelje na ocjeni rizika.

Uredbu (EU) 2018/848 možete pronaći ovdje.

Više informacija možete saznati iz prezentacije Ministarstvo poljoprivrede, Službe za ekološku proizvodnju, koju možete preuzeti ovdje.

06 kol 2021

Poslovanje i komunikacija za vrijeme COVID-19 epidemije

Poštovani klijenti, partneri i prijatelji,

Vezano na trajanje epidemije COVID-19, obavještavamo vas da se postupci stručne kontrole za proizvođače u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji provode normalno i u punom opsegu, uz pridržavanja preporuka nadležnih tijela, tj. održavanje socijalne distance te korištenje maske za lice ili medicinske maske u zatvorenim prostorijama.

Pratimo na dnevnoj bazi preporuke i opće mjere Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva poljoprivrede RH.

Maksimalno u poslovanju koristimo telefonsku komunikaciju, video-konferencije te internet kao zamjenu za fizičke sastanke.

Kada su sastanci neophodni i neodgodivi, organizirami ih u većim prostorijama kako bi omogućili dovoljnu udaljenost (najmanje 1,5 m) između pojedinih osoba. Na ulasku u službene prostorije tvrtke BIOTER d.o.o. nalazi se dozator sa dezinfekcijskim sredstvom, a dezinfekcija ruku je obvezna prilikom ulaska. Tokom sastanka potrebno je koristiti zaštitne maske za lice, osim kod ranije navedenih izuzetaka.

Ukoliko nenajavljeno dolazite u prostorije tvrtke BIOTER d.o.o., kod ulaska u iste, obavezno je korištenje dezinfekcijskog sredstva, dostupnog na vidljivom mjestu. Obavezno je korištenje maski za lice i medicinskih maski, kako je i preporučeno prema uputi HZJZ-a.

U slučaju izrečene mjera samoizolacije nije dopušten ulazak u službene prostorije tvrtke BIOTER d.o.o., a u svrhu dodatne zaštite zdravlja naših zaposlenika, ukoliko imate povišenu tjelesnu temperaturu, također vas molimo da odgodite dolazak u naše prostorije.

Za sva pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem elektroničke pošte: marko.potrosko@bioter.hr (BIOTER KONTROLA) i petar.papac@bioter.hr (BIOTER PROJEKTI), a komunicirati možemo i telefonskim putem, na kontakt broj: 048/550-402.

Ova se obavijest i uputa odnose na postupanje do promjene okolonosti koje su u njoj obuhvaćene.

Zahvaljujemo na razumijevanju. Ostanite zdravi i čuvajte se.

04 velj 2021

Isplata prve rate potpora od 17. veljače

U srijedu, 17. veljače 2021. godine započinje isplata prve rate izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od gotovo 2,3 milijardi kuna. Bit će isplaćena sredstva obračunata po površini poljoprivrednog zemljišta i to za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje te za mlade poljoprivrednike.

U prvoj rati isplatit će se i proizvodno vezane potpore za krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, voće, povrće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve te potpore male vrijednosti za: duhan, maslinovo ulje, rasplodne krmače, mliječne krave, očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara. Također će u prvoj rati biti isplaćena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja Potpora područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima  (Mjera 13) i Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (M10.1.9).

U ožujku i travnju započinje isplata potpora poljoprivrednicima za Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (Mjera 10), Dobrobit životinja (Mjera 14), Ekološki uzgoj (Mjera 11) te Proizvodno vezanu potporu za tov junadi.

Podsjetimo, u studenom 2020. godine poljoprivrednicima je isplaćen predujam izravnih plaćanja u iznosu od 1,6 milijarde kuna što je gotovo 300 milijuna kuna više nego godinu prije.

Također, tijekom siječnja je isplaćeno 93 milijuna kuna potpore za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja za područja koja su pogođena katastrofalnim potresom i poplavama.

Kroz sve oblike Izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja poljoprivrednicima ćemo ove godine isplatiti ukupno 4,1 milijardi kuna, temeljem podnesenih jedinstvenih zahtjeva za potporu u 2020. godini.

U završnom dijelu odobravanja isplate slijedi poravnanje računa za sve potpore te će kroz poravnanje biti isplaćeno oko 100 milijuna kuna.

(preuzeto 04.02.2021: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/isplata-prve-rate-potpora-krece-17-veljace-4421/4421)